Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Fundacja Rodzinna- najważniejsze aspekty

Fundacja Rodzinna- najważniejsze aspekty

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć temat bardzo modnych w ostatnim czasie Fundacji Rodzinnych.

Fundacja rodzinna to nowość w polskim systemie prawnym. 

Przepisy dotyczące powołania fundacji rodzinnej weszły w życie 22 maja 2023 r. Fundację rodzinną możemy zdefiniować w uproszczeniu jako rodzinny skarbiec, który z założenia ma zabezpieczyć najbliższych (tzw. beneficjentów fundacji), zgodnie z wolą fundatora (założyciela fundacji).

Jaki jest cel Fundacji Rodzinnej:

Głównym celem Fundacji Rodzinnej jest gromadzenie majątku, zarządzanie nim oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną? 

1.       Fundacja ułatwia realizację planu sukcesji majątku, bez konieczności podziału majątku.  Jest to istotna kwestia dla osób, które planują utrzymywanie i rozwój biznesu w perspektywie wielu lat, a nawet pokoleń. Fundacja pozwala na zebranie majątku i zabezpieczenie go, co zwiększa potencjał budowania firm rodzinnych na pokolenia. Pozwala także na zabezpieczenie sukcesji majątku bez konieczności zaangażowania wszystkich następców prawnych w przypadku, gdy nie wszyscy spadkobiercy (np. dzieci fundatora) są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności. 

2.       Dba o zapewnienie środków do życia osobom bliskim fundatorowi. Osoby prowadzące biznes mają możliwość zabezpieczyć najbliższych przede wszystkim materialnie Fundacja pozwala również także zapewniać koszty utrzymania, wyżywienia, edukacji, leczenia czy ubezpieczenia. Innymi słowy fundacja może opłacać pewnego rodzaju usługi, w ten sposób, by środki pieniężne nie przechodziły bezpośrednio przez beneficjenta, ograniczając w ten sposób ryzyko spożytkowania środków pieniężnych na inne cele.

3.       Skuteczne i trwałe zabezpieczenie majątku – Fundacja Rodzinna nie odpowiada za zobowiązania fundatora. Od chwili założenia fundacji i wniesienia mienia na fundusz założycielski Fundacja Rodzinna w ogóle nie odpowiada za powstałe później długi fundatora. Jedynym wyjątkiem są zobowiązania alimentacyjne fundatora. Również nie jest możliwe (inaczej niż w przypadku spółek handlowych) prowadzenie egzekucji z majątku Fundacji Rodzinnej za zobowiązania fundatora. W spółkach możliwe jest zajęcie i sprzedaż udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków, w Fundacji Rodzinnej nie, bowiem fundacja całkowicie odrywa się od aspektu właścicielskiego ze strony jej fundatora.

4.       Doskonały sposób prowadzenia działalności nieruchmościowo-rentierskiej – Fundacja Rodzinna nie płaci podatku, dopóki sama nie wypłaca środków w formie świadczenia na rzecz beneficjentów.

5.       Preferencje podatkowe – działalność inwestycyjna wprowadzona w ramach Fundacji Rodzinnej jest bardzo ułatwiona ze względu na korzystne rozwiązania podatkowe. Jedynym podatkiem (poza VAT, który jest neutralny dla Fundacji jako przedsiębiorcy) jest 15% CIT należny wyłącznie od wartości świadczeń wypłacanych przez Fundację Rodzinną na rzecz jej beneficjentów. Oznacza to, że Fundacja Rodzinna nie płaci podatku od „każdej zarobionej złotówki”, ale od czynionych wypłat i świadczeń. Wypłata dywidendy albo udziału w zysku dla wspólnika, którym jest FR nie jest podwójnie opodatkowana – Fundacja Rodzinna nie płaci za nie CIT, a kwoty które w normalnym trybie musiałyby zostać zapłcone w ramach tego podatku Fundacja może wykorzystać do dalszego inwestowania.

6.       Brak ponoszenia znacznych kosztów na jej obsługę – jedynym stałym kosztem będzie prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie rocznych sprawozdań fnansowych. Poza kosztem prowadzenia księgowości FR nie ma żadnych innych koniecznych do ponoszenia wydatków.

Działalność fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą, która zwolniona jest z podatku CIT, polegającą na: 

• zbywaniu mienia, ale pod pewnymi warunkami

• najmie, dzierżawie lub zawieraniu podobnych umów 

• posiadaniu praw do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze

• obrocie papierami wartościowymi, instrumentami pochodnych i prawami o podobnym charakterze • udzielaniu pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, oraz beneficjentom 

• obrocie zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej

• produkcji produktów roślinnych i zwierzęcych, ale pod pewnymi warunkami

• gospodarce leśnej

W jaki sposób zakłada się fundację rodzinną?

  1. złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie (akt notarialny)
  2. sporządzenie statutu (akt notarialny) i spisu mienia
  3. ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut
  4. wniesienie funduszu założycielskiego (o wartości co najmniej 100 tys. zł)
  5. wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Beneficjentem w fundacji rodzinnej może zostać właściwie każdy. To od woli fundatora zależy kto tym beneficjentem zostanie zgodnie z treścią statutu fundacji. Beneficjenta ustanawia się, by zapewnić mu określone świadczenia, a sam beneficjent nie może ich przenieść na inne osoby lub podmioty. Beneficjentem fundacji może być osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. Istotny jest fakt, że beneficjent nie musi być osobą spokrewnioną z fundatorem. Jeśli chcemy wskazać np. wieloletniego przyjaciela, to mamy do tego prawo, ale musimy pamiętać, że będzie to miało jednak konsekwencje podatkowe.

Podatki fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej i beneficjentów zależy od powiązań rodzinnych z fundatorem.

Samo założenie fundacji rodzinnej i przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie). Fundacja płaci co do zasady 15% CIT dopiero w momencie przekazywania świadczeń beneficjentom lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna a PIT:

  • fundator i osoby mu najbliższe, są zwolnione z PIT
  • pozostałe osoby płacą 10% lub 15% PIT w zależności od stopnia powiązania z fundatorem.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zespół biura Usług Księgowych Essentia Sp. z o.o

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *