Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny

Co to jest zarząd sukcesyjny?

Po co ustanawiać zarząd sukcesyjny?

Jak ustanowić zarząd sukcesyjny?

Zarządu sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania działalnością po śmierci przedsiębiorcy. Osoba pełniąca funkcję w zarządzie jest tzw. zarządcą sukcesyjnym. Osoba ta odpowiedzialna jest za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Instytucja zarządu sukcesyjnego pozwala kontynuować działalność firmy po śmierci właściciela, jak również pozwala zabezpieczyć przedsięwzięcia, obowiązujące umowy z kontrahentami i pracownikami oraz wszelkiego rodzaju zezwolenia i koncesje. Możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (mamy tu na myśli jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki transparentne podatkowo tj. spółki cywilne, jawne, itp.).

Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna lub prokurent (jeżeli był ustanowiony w działalności) ewentualnie tzw. rezerwowy zarządca. Należy pamiętać, że zarządcą nie może być osoba prawna.

Przedsiębiorca, aby ustanowić zarząd sukcesyjny zobowiązany jest do wskazania konkretnej osoby, która będzie pełnienia funkcję zarządcy. Można również dokonać tego poprzez zastrzeżenie, iż z chwilą śmierci podatnika wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Jednak, aby powołanie było prawomocne osoba powoływana musi wyrazić na to zgodę w formie pisemnej.

Aby ustanowić zarząd sukcesyjny konieczny jest wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. W sytuacji, gdy przedsiębiorca sam nie złożył wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego, może tego dokonać małżonek, spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny po śmierci przedsiębiorcy.

Od momentu ustanowienia zarząd wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności. Jednak nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania właściciela firmy w spadku. Ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Zarządcy przysługuje również prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji w każdym momencie.

Zarząd wygasa z upływem 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, jednak może wygasnąć wcześniej, jeśli:

  1. w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku
  2. stwierdzono nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jedynego spadkobiercę albo zapisobiorcę windykacyjnego
  3. jedna osoba nabyła całe przedsiębiorstwo w spadku (np. wniesiono je w całości aportem do spółki)
  4. w ciągu miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, jeśli nie powołano w tym okresie kolejnego zarządcy
  5. ogłoszono upadłość przedsiębiorcy
  6. wcześniej nastąpi dział spadku obejmujący przedsiębiorstwo w spadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *