Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Tarcza antykryzysowa – pozostałe dofinansowanie od Starosty

Tarcza antykryzysowa – pozostałe dofinansowanie od Starosty

Poniżej przesyłamy kolejną formę dofinansowania dla firm możliwą po podpisaniu umowy ze Starostą. Uwzględniają one zmiany wprowadzone tarczą 2.0

  • Dofinansowanie na podstawie umowy ze starostą dla podmiotów niezatrudniających pracowników 

Dotyczy ono dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności dotkniętych skutkami COVID-19 na okres nie dłuższy niż 3 m-ce wypłacane w okresach miesięcznych. Warunkiem jest spadek obrotów w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego.  

Spadek o co najmniej 30 % – dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Spadek o co najmniej 50 % – dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Spadek o co najmniej 80 % – dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty z innych środków publicznych.

Złożenie wniosku:

Wniosek składamy do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. We wniosku oświadczamy o:

– wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,

– braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,

– niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań budżetowych do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

– przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności,

– numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Pożyczka bezzwrotna na podstawie umowy ze starostą dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

Jest to jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dostępna tylko dla mikro przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca 2020r. Kwota maksymalnej pożyczki wynosi 5000 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05% stopy redyskonta  w skali roku. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Niezbędne jest zabezpieczenie pożyczki wekslem In blanco lub inną ustaloną formą. 

Pożyczka może zostać umorzona pod warunkiem utrzymania działalności przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia. 

Złożenie wniosku:

Wniosek składamy do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *