Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Zmiana terminów zapłaty

Zmiana terminów zapłaty

W celu ograniczenia zatorów płatniczych, od 1 stycznia 2020 roku zostają wprowadzone kolejne zmiany przepisów, regulujące płatności pomiędzy przedsiębiorcami.

W relacjach handlowych zostały skrócone terminy zapłaty za faktury i aktualnie nie mogą one przekraczać:

– 30 dni od terminu doręczenia faktury, jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny,

–  60 dni od terminu doręczenia faktury w przypadku, jeśli wierzycielem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca (MŚP), a dłużnikiem duży przedsiębiorca (tzw. transakcja asymetryczna),

– możliwość wydłużenia 60-dniowego terminu, jeśli wierzycielem i dłużnikiem są tacy sami przedsiębiorcy (MŚP bądź duże przedsiębiorstwa czyli tzw. transakcja symetryczna). Warunkiem będzie określenie jasno w umowie statusu wierzyciela i dłużnika, a termin ten nie może być rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Ponadto podwyższone zostały odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych do 11,5%. Dotychczas wynosiły one 9,5%. Nie dotyczy to jednak podmiotów publicznych. 

Pamiętajmy, że obecnie obowiązują 3 rodzaje odsetek ustawowych, tj. odsetki za opóźnienie, odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Wprowadzenie zmian w wysokości zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności. Wierzycielowi, który nabył prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika równowartość kwoty: 

– 40 euro, gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł,

– 70 euro, gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł,

– 100 euro, gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł. 

Wprowadzono przy tym zakaz zbywania roszczeń o rekompensatę.

Mamy również nowe obowiązki składania raportów przez duże przedsiębiorstwa, których dochody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe. Będą one zobowiązane do przekazywania w terminie 31 stycznia, rocznego sprawozdania o stosowanych przez te podmioty terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sprawozdania te będą publicznie dostępne.

Pozostałe istotne zmiany dotyczące terminów zapłat:

  1. nieważność umów mających na celu obejście ograniczeń dotyczących terminów zapłaty,
  2. możliwość odstąpienia przez dłużnika od umowy (lub jej wypowiedzenia), gdy umowny termin zapłaty przekracza 120 dni od doręczenia faktury,
  3. obowiązek dużych przedsiębiorców informowania wierzycieli (MŚP) o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy,
  4. uproszczenie uzyskiwania sądowego zabezpieczenia przy roszczeniach do 75.000 zł (wystarczy wykazanie braku zapłaty mimo upływu 3 miesięcy od terminu płatności).

Konsekwencje niestosowania powyższych przepisów

Firmy opóźniające regulowanie swoich zobowiązań, u których suma zaległych świadczeń pieniężnych w ciągu 3 kolejnych miesięcy wynosić będzie co najmniej 5 mln zł, będą narażone na sankcje pieniężne oraz weryfikację ksiąg podatkowych. 

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłat będzie stanowić zgodnie z nowymi przepisami o czyn nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Ustawa z 19.7.2019 r. – o zmianie niektórych ustaw w cel ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *