Usługi księgowe jakich potrzebujesz793 701 200 515 250 390

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

 1. Dane Administratora Danych osobowych:

  Usługi Księgowe Essentia Sp. z o.o. z siedzibą w 04-330 Warszawa ul. Augustyna Kordeckiego 50 lok.15

 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
 3. biuro@essentia.net.pl

 4. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
 5. a) zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

  b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, wykonanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,

  c) dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) - przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,

  d) celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,

  marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,

  odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5,

  w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji podczas uzyskiwania zgody.

 6. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
 7. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.

  Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili zwoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.

 8. Przekazywanie danych
 9. Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

  a) obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,

  b) podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności: firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych i świadczonych usług, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności,

  c) firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.

 10. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
 11. Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

  dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,

  sprostowanie danych,

  usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,

  ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,

  przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),

  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

  cofnięcie zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Powyższa informacja znajduje się na stronie: www.essentia.net.pl