Wycofanie majątku firmy tzw. środków trwałych na mienie prywatne

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy dziś przedstawić Państwu temat odnośnie skutków podatkowych przy wycofaniu majątku firmy tzw. środków trwałych na mienie prywatne. Każdy podatnik ma do tego prawo, jeżeli w swojej firmie prowadzi ewidencję środków trwałych i takie środki w ogóle posiada. 

Na początku szybkie przypomnienie co to są środki trwałe. 

Za środki trwałe uważa się wszystkie elementy majątku firmy, których przewidywany okres użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. O klasyfikacji danego elementu jako środka trwałego decyduje również jego wartość. Majątek o wartości do 10.000 zł w pewnych przypadkach nie musi być wykazywany w ewidencji a co za tym idzie nie klasyfikuje się go jako środka trwałego. 

Zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik mając jakieś środki trwałe na stanie firmy, chce przekazać je na swój użytek prywatny. Oczywiście przepisy dopuszczają taką możliwość, ale nie bez konsekwencji podatkowych. 

Poniżej wyjaśnienie jakie skutki podatkowe niesie za sobą wycofanie.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne – konsekwencje w podatku dochodowym PIT

Moment wycofania śt na mienie prywatne nie powoduje powstania przychodu u podatnika, a co za tym idzie nie powstaje obowiązek do zapłaty podatku.

Nie oznacza to jednak, że taki podatek nie może się pojawić. 

Jeżeli po wycofaniu śt na mienie prywatne nastąpi jego sprzedaż w okresie 6 lat od wycofania, to przychód uzyskany z tej sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu. Okres 6 lat liczymy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania środka trwałego. Jeżeli sprzedamy uprzednio wyprowadzony środek trwały po upływnie 6 lat to sprzedaży nie trzeba nigdzie wykazywać a co za tym idzie nie płaci się podatku.

Jeżeli w momencie wycofania środek trwały nie został do końca zamortyzowany, pozostałą część można uznać za koszt w momencie sprzedaży z mienia prywatnego (jeżeli nie minęło 6 lat). Wtedy podatek do zapłaty liczony jest od dochodu, czyli od różnicy między ceną sprzedaży o pozostałą amortyzacją.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne – konsekwencje w podatku VAT

Sprawa wygląda nieco inaczej na gruncie podatku VAT. Oczywiście, opisane sytuacje dotyczą tylko czynnych podatników tego podatku. 

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia nie muszą martwić o te zapisy 🙂

Zgodnie z zapisami Ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlegają zarówno dostawy towarów jak i świadczenie usług. W Ustawie za dostawę towarów uznaje się również nieodpłatne przekazanie na cele prywatne składników majątku firmy od których podatnikowi przysługiwało w całości lub części prawo do odliczenia kwoty VAT.

Mówiąc prościej, jeżeli przy zakupie środka trwałego podatnik mógł odliczyć cały VAT lub jego część, to w momencie wycofania na mienie prywatne również zobowiązany jest do opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie dokumentu wewnętrznego. 

Przykłady dla zobrazowania, kiedy podatnik zobligowany jest do naliczenia VAT przy przekazaniu śt na cele prywatne

  1. Zakup np. samochodu do firmy na podstawie faktury VAT. Podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50% VAT i tak też uczynił. W momencie wycofania tego samochodu na mienie prywatne podatnik zobligowany jest do naliczenia i zapłaty do US podatku VAT od wartości rynkowej na dzień wyprowadzenia. 
  2. Zakup np. samochodu do firmy od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Brak możliwość odliczenia VAT od takiego zakupu, wobec czego przy wycofaniu nie ma obowiązku naliczania VAT
  3. Zakup np. samochodu do firmy na podstawie faktury VAT, dostarczonej do księgowości po okresie, w którym możliwe jest odliczenie VAT. W momencie wycofania konieczność naliczenia VAT, ponieważ w momencie zakupu podatnik miał prawo do odliczenia VAT, mimo, że nie skorzystał z niego.

Bardzo ważną rzeczą, którą zawsze trzeba zweryfikować przed wycofaniem środka trwałego na mienie prywatne jest sprawdzenie czy podatnik zobowiązany jest do dokonania tzw. korekty VAT odliczonego przy nabyciu (jest to proporcjonalne zmniejszenie pierwotnie odliczonego VAT). Przepisy wskazują, kiedy takiej korekty należy dokonać. 

Korekty VAT odliczonego przy nabyciu dokonuje się zawsze w przypadku wycofania środka trwałego na mienie prywatne (jeżeli przy zakupie VAT został odliczony) przed upływem:

  1. 10 lat w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów,
  2. 5 lat w przypadku środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15.000 zł
  3. 1 roku w przypadku środków trwałych o wartości początkowej poniżej 15.000 zł
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *