Zmiany w ryczałcie od 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie pakiet zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki temu duża grupa podatników, która nie kwalifikowała się z różnych powodów pod rozliczenia podatkiem ryczałtowym od 2021 roku może z tej formy skorzystać.

Głównymi zmianami są:

– podniesienie z 250 tys. euro (1 093 350 zł) do 2 mln euro (9 030 600 zł) limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu

–   podniesienie z 25 tys. euro   do 200 tyś limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu.

rozszerzenie listy rodzajów działalności dających możliwość rozliczania się ryczałtem m.in. nowa definicja wolnych zawodów. 

– Zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu – w załączniku przesyłamy zestawienie zmiany stawek.

  1. 1) Podniesienie limitu przychodów 

Od 2021 roku podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 ustawy o ryczałcie, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

– uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub

– uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

2)  Podniesienie limitu rozliczeń kwartalnych

Zmiana przepisu (art. 21 ust. 1b ustawy o ryczałcie) polegana zastąpieniu kwoty 25 000 euro na 200 000 euro. Od 2021 roku kwartalnie mogą rozliczać się podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (obecnie 25 000 euro).

2) Nowa definicja wolnych zawodów

Nowelizacja ustawy zmienia tzw. ustawową definicję wolnego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie).

Zmiana poszerza katalog wolnych zawodów o: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Ponadto, wolnym zawodem nazwano, także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Obecnie wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów, wyklucza kwalifikacje tej działalności jako wolny zawód.

3) Zmiana stawek  

Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu określał 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów (tj. 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%). Po zmianie określił 8 stawek ryczałtu.

– Według stawki 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

– Według stawki 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17% oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

– Według stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług, dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

– Według dwóch stawek, tj. 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem.

– Dodatkowo, te dwie stawki przewidziane są dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72).

–  Według stawki 8,5% opodatkowane są te same przychody, co dotychczas. Dodatkowo, do tej grupy przychodów włączone zostały wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego; pozostałe usługi z działu 85 PKWiU były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej) oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91) (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1); pozostałe usługi z działu 91 PKWiU wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej).

– Ponadto, utrzymana została zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5% opodatkowane były przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

W pozostałym zakresie regulacje dotyczące przychodów, które dotychczas opodatkowane były według stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian. Dostosowane zostały jedynie oznaczenia norm określających te stawki do wyżej opisanych zmian.

Dodatkowo nowelizacja ustawy zawiera przepisy mówiące o tym, iż przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości w ramach swojej działalności będą mogli skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu tak samo jak osoby prywatne.

Oznacza to tyle, że wybierając ryczałt jako formę opodatkowania, przychody z najmu rozliczyć można będzie stawką 8,5 % a od nadwyżki ponad 100.000 zł stawką 12,5 %

Opracowanie:

Ewelina Żebrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *