Pracownicze Plany Kapitałowe

Z dniem 01.01.2021r wszedł w życie IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Podmioty zatrudniające do 20 osób, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników etatowych i zleceniobiorców zobowiązani są do wdrożenia PPK w swojej firmie.

Jednym z najważniejszych działań jest wybór instytucji zarządzającej, która będzie gromadziła i inwestowała środki finansowe oszczędzane na rachunkach uczestników PPK. W tym celu pracodawca w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w danej firmie, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Umowę o zarządzanie PPK należy zawrzeć do 23.04.2021r.

Następnie do 10.05.2021r podmiot zatrudniający z firmą, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK, zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Jest to umowa, którą pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. 

Po zawarciu tych 2 umów pracownicy staną się uczestnikami PPK.

PPK nie będzie musiał wdrażać mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie zatrudnione w firmie osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK. 

Za mikroprzedsiebiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 20 osób zwolniony zostanie z prowadzenia PPK w sytuacji gdy wszystkie ososby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy  z obowiązku zawarcia umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK.

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK w przewidzianym przepisami terminie, jeśli choć jeden pracownik zgłosi chęć udziału, podlega karze grzywny do wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego u tego pracodawcy.

Wysokość wpłat odprowadzanych do PPK kształtuje się następująco:

  • wpłata pracodawcy – 1,5% wynagrodzenia brutto, bez względu na to ile wynosi wynagrodzenie;
  • wpłata pracodawcy dodatkowa (dobrowolna) do 2% wynagrodzenia brutto;
  • wpłata pracownika – 2% wynagrodzenia brutto;
  • wpłata pracownika dodatkowa (dobrowolna) do 2,5% wynagrodzenia brutto. 

Łączna maksymalna wpłata do PPK to 8% wynagrodzenia brutto.

Więcej szczegółów związanych z PPK znajdą Państwo na stronie:

https://www.mojeppk.pl/

Opracowanie:

Joanna Sorsa

Specjalista ds. Kadr i Płac

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *